Steinkjer Handverk- og Industriforenings stiftelse - Stipend 2023

Stiftelsen har som formål å dele ut et stipend til en person i en håndverk- eller industribedrift i Steinkjer kommune. Stipendet skal stimulere til utvikling og nyskapning.

Før den industrielle revolusjonen var Norge i hovedsak et land av bygdefolk. Nærmere 90 % av befolkningen levde av jordbruk, skogbruk og fiske. Gårdbrukerne eide jorda, mens tjenestefolk og husmenn bidro med arbeidskraft.

På 1800- tallet ble poteten en viktig matkilde. Det var lange perioder med fred, og barnedødeligheten falt som følge av bedre hygiene og tilgang på vaksine. På bygdene ble det en enorm befolkningsvekst, og etter hvert var det hverken jord eller arbeid nok til alle.

Industrialiseringen førte til urbanisering og økt bosetting i byer og tettsted. I denne perioden startet også utvandringen til Amerika. Denne utflyttingen fra bygdene førte til mangel på arbeidskraft, og jordbruket måtte omstille seg for å kunne opprettholde produksjonen.

Landbruket opplever stadig endring og omstilling. Antall melkebruk er betydelig redusert, og tradisjonelle familiegårdsbruk har måttet vike plassen for større enheter og samdrift. Men i Steinkjer kommune er landbruk fortsatt den største næringen, og det er bygdene som danner det økonomiske grunnlaget for «Bygdenes by».

Steinkjer holder også posisjonen som en av landets største jord- og skogbrukskommuner, og med etableringen av NIBIO og Landbruksdirektoratet omtales Steinkjer som et kraftsenter for landbruket i Midt- Norge. Dette kunnskapsmiljøet skal bidra til landbruksbasert næringsutvikling slik at nye generasjoner skal kunne forvalte kulturlandskapet på Innherred. Levende bygder er en forutsetning for et levende landbruk.

På en gård med historie tilbake til 1600-tallet og førindustriell tid, etableres det ny verdiskapning med utgangspunkt i gårdens ressurser. Inspirert av Frank Sinatra sin tekstlinje «If you can make it there, you’ll make it anywhere», vil årets vinner invitere etterkommerne til de som en gang utvandret fra Norge – de som forlot bygdene i jakten på den amerikanske drømmen.

Her skal det skapes nye arbeidsplasser gjennom opplevelsesbasert reiseliv. På stabburet kan en få servert lokalmat, og gjennom det runde vinduet i «fuglekassehytta» kan en kikke ut på kulturlandskapet rundt Borgenfjorden. Det langsiktige målet er å skape en internasjonal destinasjon i Steinkjer. Steinkjerstipendet vil kunne bidra til både gründertrening og ny kunnskap om det internasjonale marked.

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2023 på

kr 100.000 til Elin Sofie Lorvik ved Vestigården AS.