Begrunnelse - Steinkjer Håndverk- og Industriforenings stiftelse Stipend 2021

Med årets tildeling verdsetter stiftelsen små lokale initiativ som kan bidra til en endring i et større perspektiv.

I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid på vegne av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Rapporten ga verdenssamfunnet ny kunnskap omkring miljø- og utviklingsspørsmål. Den introduserte også begrepet bærekraftig utvikling og definerte dette som «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine».

Arven etter Brundtland-kommisjonen finner vi i dag gjennom FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene fram mot år 2030.

Et av målene er ansvarlig forbruk og produksjon. Det grønne skiftet innebærer forandring i en mer miljøvennlig retning. Skal vi lykkes må menneskeheten redusere forbruket av råvarer og energi. Tradisjonell lineær produksjon med å ta ut ressurser, produsere, bruke og kaste må erstattes med sirkulær økonomi hvor resirkulering og gjenvinning, reparasjon og gjenbruk, leasing og utlån har større fokus. Endringen må skje lokalt – hos hver enkelt forbruker.  En viktig forutsetning for å skape en slik endring er at det finnes lokale løsninger som forbrukerne kan velge.

Med slagordet «Tenk grønt – fix det du har!» passer årets vinner godt inn i arbeidet med å nå FN sine mål.

Årets vinner etablerte Steinkjer Sykkelfix våren 2021.  Konseptet er et rullende verksted innredet med verktøy for de aller fleste reparasjoner. Med enkle rutiner for bestilling og stor fleksibilitet ligger alt til rette for at forbrukerne kan velge reparasjon og gjenbruk istedenfor bruk og kast.  Syklene får lengre levetid, og bytte av deler gjøres i mange tilfeller med brukte og velfungerende deler.

Sykkel er en miljøvennlig transportform, og i et folkehelseperspektiv er sykling en aktivitet som kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål om bedre helse og livskvalitet.  Vi håper at årets tildeling vil bidra til økt fokus på bruk av sykkelen og heier videre på initiativet.

Årets tildeling gir mulighet for kompetanseheving innenfor service på dempegafler, elektrisk drivverk og batteriteknologi. Stipendet vil også kunne bidra til innkjøp av nødvendig spesialverktøy.

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2021 på

kr 100.000 til Robert Hofstad ved Steinkjer Sykkelfix.