Begrunnelse - Steinkjer Håndverk- og Industriforenings stiftelse Stipend 2020

Stiftelsen ble opprettet i november 2000 og har som formål å dele ut et stipend til en person i en håndverk- eller industribedrift i Steinkjer kommune. Stipendet skal stimulere til utvikling og nyskapning. Flere søkere ved årets tildeling fyller kravene i stiftelsens formål.

Utdanning og kunnskap har avgjørende betydning for verdiskapning i samfunnet og utvikling av velferdsstaten. Utdanning er også nøkkelen for å kunne ta del i arbeidslivet. Det er lett å forstå hvorfor læreryrket alltid er høyt oppe på meningsmålingene når en skal rangere de viktigste yrkene. Det er tradisjon for å omtale læreryrket som en profesjon. Stiftelsen tar ikke stilling til dette gjennom årets tildeling.

Ifølge tall fra Statped har omtrent 20% av elevene i grunnskolen lese- og skrivevansker. Det er flere forhold som kan påvirke lese- og språkutviklingen. Mellom 5 og 10% av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker kjent som dysleksi. Dette gir et bilde på at forutsetningene for å lykkes med skole og utdanning er ulike.
Når mønsterplan for grunnskolen (1974) ble revidert (1987) kom begrepet tilpasset opplæring inn som et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen. Senere ble dette en lovfestet rett gjennom §1-3 i Opplæringslova. Dette betyr at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til hver enkelt elev.

Oppdraget for en lærer er å gi støtte til læring, utvikling og danning. Dette stiller krav til både faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter. En lærer må ha et rikt repertoar for å kunne tilpasse lærestoffet og variere mellom ulike oppgaver, læremidler og organisering.

Årets vinner brenner for tilpasset opplæring og kreative undervisningsopplegg. I 2017 ble Malimo AS etablert, og med bakgrunn som adjunkt og erfaring som lærer i grunnskolen har hun utviklet læremidler hvor brukeren selv kan tilpasse nivå og vanskelighetsgrad. Ved hjelp av lokale leverandører ønsker de å utvikle nye digitale pedagogiske verktøy. Målet er å frigjøre tid slik at læreren kan fokusere mere på faglig og sosial læring. Årets tildeling gir også mulighet for kompetanseheving slik at Malimo AS selv kan vedlikeholde og videreutvikle sine digitale løsninger.
På lengre sikt vil årets tildeling kunne bidra til god fagopplæring som igjen vil komme ulike håndverk- og industribedrifter i Steinkjer til gode.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2020 på
kr 100.000 til Maren Lie Solvang ved Malimo AS.